Jezus Christus is God: “Immanuël noemen, dat betekent: God is met ons” (Mattheüs 1:23) ╰⊰¸¸.•* Dutch

http://netherlandsofmyheart.wordpress.com

NETHERLANDS OF MY HEART

Jezus Christus is God:

“Immanuël noemen, dat betekent: God is met ons”

(Mattheüs 1:23)

“De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: ‘God is met ons'”.

—Mattheüs 1:23

Advertisements

Chúa Kitô là Chúa: “Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ô 1:23) ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese

http://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

Chúa Kitô là Chúa:

“Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta”

(Ma-thi-ô 1:23)

“Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta”.

—Ma-thi-ô 1:23

Jesus Christ is God: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God” (John 1:1)

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Jesus Christ is God:

“In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God”.

—John 1:1

Jesus Christ is God: “Immanuel, which means God with us” (Matthew 1:23)

http://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

Jesus Christ is God: 

“Immanuel, which means God with us”

(Matthew 1:23)

“Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Immanuel, which means God with us”.

—Matthew 1:23