Holy Virgin Mary Mother of God said: “From now on all generations will call me blessed” (Luke 1:48)

http://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

Holy Virgin Mary Mother of God said:

“From now on all generations will call me blessed” (Luke 1:48).

Advertisements

We call the Mother of Jesus Christ “Most Holy Virgin Mary” like the Holy Bible call the Eleazar “most holy man” in 4 Maccabees 7:4

http://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

The Eastern Orthodox Church call the Mother of Jesus Christ “Most Holy Virgin Mary” like the Holy Bible in Old Testament, in 4 Maccabees 7:4 call the Eleazar “most holy man”:

4 Maccabees 7:4:

“No city besieged with many ingenious war machines has ever held out as did that most holy man. Although his sacred life was consumed by tortures and racks, he conquered the besiegers with the shield of his devout reason”.

http://gkiouzelis.wordpress.com

Abel-Tasos Gkiouzelis

Jezus Christus is God: “Immanuël noemen, dat betekent: God is met ons” (Mattheüs 1:23) ╰⊰¸¸.•* Dutch

http://netherlandsofmyheart.wordpress.com

NETHERLANDS OF MY HEART

Jezus Christus is God:

“Immanuël noemen, dat betekent: God is met ons”

(Mattheüs 1:23)

“De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: ‘God is met ons'”.

—Mattheüs 1:23

Chúa Kitô là Chúa: “Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ô 1:23) ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese

http://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

Chúa Kitô là Chúa:

“Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta”

(Ma-thi-ô 1:23)

“Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta”.

—Ma-thi-ô 1:23

Jesus Christ is God: “Immanuel, which means God with us” (Matthew 1:23)

http://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

Jesus Christ is God: 

“Immanuel, which means God with us”

(Matthew 1:23)

“Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Immanuel, which means God with us”.

—Matthew 1:23

“너는 여자들 중에 가장 복받은 사람이며 네 태중의 아기도 복받은 분이다” (누가복음 1:42) – “Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear” (Luke 1:42) ╰⊰¸¸.•¨* Korean

http://koreaofmyheart.wordpress.com

KOREA OF MY HEART

“너는 여자들 중에 가장 복받은 사람이며 네 태중의 [d]아기도 복받은 분이다” (누가복음 1:42)

“Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear” (Luke 1:42)

누가복음 1:39-45:

39 그 후에 마리아는 유대 산골 사가랴가 사는 마을로 급히 가서

40 엘리사벳을 방문하였다.

41 엘리사벳이 마리아의 인사하는 소리를 듣는 순간 엘리사벳의 태중의 아기가 뛰었다. 엘리사벳은 성령으로 충만하여

42 큰 소리로 이렇게 말하였다. “너는 여자들 중에 가장 복받은 사람이며 네 태중의 [d]아기도 복받은 분이다.

43 내 주님의 어머니가 나를 찾아오다니 이 얼마나 영광스러운 일인가!

44 네가 인사하는 소리를 듣는 순간 내 태중의 아기가 기뻐서 뛰었다.

45 주께서 말씀하신 것이 이루어질 것을 믿은 여자는 정말 행복하다.”