Ματθαίου 3, 1-4: Μοναχισμός & ερημίτες – Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος & Βαπτιστής

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

Ματθαίου 3, 1-4:

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος & Βαπτιστής

Μοναχισμός & ερημίτες 

Ματθαίου 3, 1-4:

“1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
2 καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
3 Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
4 Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον”.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ματθαίου 3, 1-4:

1 Και κατά τις ημέρες εκείνες έρχεται ο Iωάννης ο Bαπτιστής, κηρύττοντας στην έρημο της Iουδαίας, 2και λέγοντας: Mετανοείτε· επειδή, πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. 3Eπειδή, αυτός είναι εκείνος που ειπώθηκε από τον προφήτη Hσαΐα, λέγοντας: «Φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο: Eτοιμάστε τον δρόμο τού Kυρίου· κάντε ίσια τα μονοπάτια του».
4Aυτός, μάλιστα, ο Iωάννης είχε το ένδυμά του από τρίχες καμήλας, και μία δερμάτινη ζώνη γύρω από τη μέση του· η δε τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι άγριο.

http://gkiouzelis.wordpress.com

Άβελ-Τάσος Γκιουζέλης

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s