Θεία Εξομολόγηση – Ο Χριστός δίνει στους Αποστόλους την εξουσία αφέσεως των αμαρτιών: “Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται” (Ιωάννη 20, 23)

http://blackandwhiteorthodoxy.wordpress.com

BLACK & WHITE – ORTHODOXY

Θεία Εξομολόγηση

Ο Χριστός δίνει στους Αποστόλους την εξουσία αφέσεως των αμαρτιών:

Ιωάννη 20, 21-23:

“21 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπτῳ ὑμᾶς.
22 Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον,
23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται”.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ιωάννη 20, 21-23:

“21 Kαι ξανά ο Iησούς είπε σ’ αυτούς: Eιρήνη σε σας· όπως με απέστειλε ο Πατέρας, και εγώ αποστέλλω εσάς. 22 Kαι μόλις το είπε αυτό, φύσηξε προς αυτούς, και τους λέει: Λάβετε Πνεύμα Άγιο. 23 Aν τις αμαρτίες κάποιων συγχωρέσετε, είναι σ’ αυτούς συγχωρεμένες· αν κάποιων τις κρατάτε, είναι κρατημένες”.

Advertisements

Jesus Christ is God: “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God” (John 1:1)

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Jesus Christ is God:

“In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God”.

—John 1:1

Heiligen & Christelijke Martelaren: “Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd” (Mattheüs 5:12) ╰⊰¸¸.•* Dutch

http://netherlandsofmyheart.wordpress.com

NETHERLANDS OF MY HEART

Heiligen & Christelijke Martelaren:

“Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd”.

Mattheüs 5:12

Άγιοι Μάρτυρες & αναγνώριση Αγίων: “Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν” (Ματθαίου 5, 12)

http://walkingbytheseaorthodoxy.wordpress.com

WALKING BY THE SEA – ORTHODOXY

Άγιοι Μάρτυρες & αναγνώριση Αγίων:

“Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν”.

—Ματθαίου 5, 12

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ματθαίου 5, 12: “Να χαίρεστε και να αγάλλεστε,επειδή ο μισθός σας είναι πολύς στους ουρανούς· έτσι, εξάλλου, έθεσαν υπό διωγμό τούς προφήτες πριν από σας”.

Ο Χριστός είναι Θεός: “Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος” (Ιωάννη 1, 1)

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Ο Χριστός είναι Θεός:

“Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος”.

—Ἰωάννη 1, 1

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ιωάννη 1, 1: “Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος”.

“Called to be Saints” (1 Corinthians 1:2) – Christ through the Holy Bible allows us to use the word “Saints” for virtuous people

http://saintsofmyheart.wordpress.com

SAINTS OF MY HEART

“Called to be Saints” (1 Corinthians 1:2)

Christ through the Holy Bible allows us to use the word “Saints” for virtuous people. 1 Corinthians 1, 2 calls the faithful Christians to become Saints:

1 Corinthians 1:2:

“To the church of God that is in Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord theirs and ours”.

http://gkiouzelis.wordpress.com

Abel-Tasos Gkiouzelis

Θεία Εξομολόγηση: “Καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὑπ’ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν” (Ματθαίου 3, 6)

http://holyconfessionofyourheart.wordpress.com

HOLY CONFESSION OF YOUR HEART

Θεία Εξομολόγηση:

“Καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὑπ’ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν”.

—Ματθαίου 3, 6

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ματθαίου 3, 6: “Και βαπτίζονταν απ’ αυτόν στον Iορδάνη, εξομολογούμενοι τις αμαρτίες τους”.